เกี่ยวกับเราสำนักงาน | บริการ | ทนายความ | ลูกความหลัก | ข่าวสารความรู้ | ติดต่อเรา | ถาม-ตอบ | LINKS | สมัครงาน |

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Website counter
Site Mater

 

หุ้นส่วนบริษัท:

จัดตั้งและจดทะเบียนองค์กรทางกฎหมายในประเทศไทย    (เช่น   บริษัท   (จำกัด และ มหาชน)
ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด, สำนักงานสาขา สำนักงานผู้แทน เป็นต้น) จัดเตรียมหนังสือบริคณห์สนธิ   และข้อบังคับ   จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ     (ทุน,  กรรมการ,  ผู้ถือหุ้น,  ที่อยู่, เลิกบริษัท, ชำระบัญชี เป็นต้น) โอนหุ้น ควบรวมกิจการ จัดเตรียมเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมกรรมการ, ให้บริการเป็นเลขานุการด้านกฎหมายของกิจการ, จดทะเบียนภาษีอากร และภาษีมูลค่าเพิ่ม และให้คำแนะนำทั่วไป